Nu gesloten08:00 - 20:00
088 - 551 4444
Meestgestelde vragen

Alles over onze privacy statement

Dit is de privacyverklaring van SAA Holding B.V. en alle aan SAA Holding B.V. gelieerde (dochter)ondernemingen, waaronder SAA Assuradeuren B.V. en SAA Verzekeringen B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als SAA), gevestigd in Rotterdam. In deze privacyverklaring leest u hoe SAA omgaat met uw persoonsgegevens. SAA verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens

SAA verwerkt mogelijk uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Wanneer u, uw adviseur of bemiddelaar een (offerte voor een) financieel product aanvraagt;
 • Wanneer u een overeenkomst aangaat met SAA, bijvoorbeeld voor advies of bemiddeling bij de totstandkoming van een financieel product;
 • Wanneer u contact opneemt met SAA en daarbij uw persoonsgegevens verstrekt;
 • Wanneer u de website(s) van SAA bezoekt en daar persoonsgegevens achterlaat;
 • Wanneer SAA een overeenkomst voor u uitvoert of een financieel product beheert;
 • Wanneer SAA moet voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals het verifiëren van uw identiteit.

 

U bent vrij om te besluiten om geen of niet alle verzochte persoonsgegevens aan SAA te verstrekken. Als u hiertoe besluit, kan SAA mogelijk niet aan uw verzoek of dat van uw adviseur of bemiddelaar voldoen, en zal SAA geen diensten aan u verlenen of een overeenkomst met u sluiten.

SAA ontvangt persoonsgegevens van u, uw adviseur of bemiddelaar, of van een andere partij. Iedereen die namens SAA toegang heeft tot persoonsgegevens, is gebonden aan een geheimhoudingsverplichting.

Als u persoonsgegevens van derden (zoals uw partner, kinderen, medeverzekerden, of medewerkers) aan SAA verstrekt, gaan we ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door SAA en dat u hen wijst op deze privacyverklaring.

SAA maakt gebruik van profilering om op basis daarvan geschikte producten aan u aan te bieden.

Persoonsgegevens

SAA verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht, geboortedatum en -plaats;
 • Financiële gegevens omtrent inkomen, vermogen en schulden;
 • Overige persoonlijke en financiële gegevens, voor zover relevant voor onze dienstverlening aan u;
 • Gegevens van lopende financiële producten;
 • Gegevens omtrent uw schadeverleden;
 • Identificatiegegevens, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • BSN (ten behoeve van het doorsturen daarvan aan aanbieders en/of verzekeraars);
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals:
  • Gegevens omtrent gezondheid (alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van SAA);
  • Gegevens omtrent een strafrechtelijk verleden (alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van SAA).

Grondslagen

SAA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uw toestemming;
 • Het uitvoeren van onze overeenkomst met u;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en het voorkomen en bestrijden van fraude.

 

U heeft het recht om uw toestemming te weigeren of uw gegeven toestemming in te trekken. Als u dat doet, kan dit betekenen dat wij niet in staat zijn om onze dienstverlening uit te voeren.

Bewaren van uw persoonsgegevens

SAA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt of wettelijk is voorgeschreven. Na afloop van de bewaartermijnen zal SAA de gegevens anonimiseren zodat ze niet tot u als persoon herleidbaar zijn of verwijderen. Doorgaans zal dit zijn tot zeven jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract of overeenkomst.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie, kan SAA gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere:

 • Uw adviseur of bemiddelaar;
 • Een opvolgend verzekeraar/aanbieder;
 • Partijen aan wie SAA (een deel van) de administratieve werkzaamheden uitbesteedt;
 • Accountants of administrateurs;
 • Advocaten en adviseurs;
 • Schade-experts en -herstelbedrijven;
 • Arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven en zorgverleners;
 • Gerechtelijke instanties;
 • Kifid;
 • Toezichthouders;
 • Instanties betrokken bij de opsporing en bestrijding van fraude, waaronder EPS en CIS.

 

U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen SAA. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Inzage in de persoonsgegevens die SAA van u verwerkt;
 • Het laten corrigeren (rectificeren) en/of aanvullen van uw persoonsgegevens;
 • Het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het maken van bezwaar tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het laten verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • Verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan u of derden;
 • Het intrekken van uw gegeven toestemming aan SAA om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Het indienen van een klacht over de manier waarop SAA uw persoonsgegevens verwerkt.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar SAA. De contactgegevens van SAA staan onder het kopje ‘‘Contact met SAA’’. SAA streeft ernaar uw verzoek binnen vier weken af te handelen. SAA brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. SAA kan niet in alle gevallen aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen die voorrang hebben op de privacywetgeving. Indien dit het geval is, zal SAA dat duidelijk toelichten.

+40 jaar
100% onafhankelijk
+375.000
klanten gingen u voor
8.3
voor klantvriendelijkheid
12
kantoren in NL